Politika integrovaného systému managementu

Pro náš úspěch je nezbytné, aby zákazník rozpoznal naši společnost a naše výrobky především podle kvality. Ručíme našim zákazníkům za spolehlivé dodávky kvalitních výrobků a služeb, které uspokojí jejich potřeby, a tím zajišťují dlouhodobou prosperitu a růst na trhu. Neustále poznáváme potřeby našich zákazníků a s tím zdokonalujeme naše výrobky a služby.

Zákazníci jsou středem všeho, co děláme.

Naši zaměstnanci a zákazníci jsou naší budoucností.

Jako společnost usilujeme o dosažení maximálních výkonů ze strany zaměstnanců tím, že budeme uspokojovat jejich potřeby v nadstandardním rozsahu, bude-li to ekonomicky možné.

Každý zaměstnanec a dodavatel musí pracovat jako člen týmu a být zodpovědný vedení společnosti i svým spolupracovníkům  za kvalitu své práce.

Každý z našich procesů musí být promyšlený, jednoduchý, ale přesto vhodný, účinný a fungující.

Dlouhodobá perspektiva je důležitá pro náš úspěch.

Budeme rozhodovat o dlouhodobých investicích na základě dosahování současných výsledků a plnění cílů.

Vzali jsme na sebe zodpovědnost, že se staneme schopnými správci majetku firmy. Každý zaměstnanec má odpovědnost za podporu a ochranu majetku firmy IRE-TEX PRAHA s.r.o. Jsme odpovědni společnosti, ve které žijeme a pracujeme za životní prostředí a také za obraz naší firmy, který svou prací vytváříme.

Je nutno stát za tím, v co věříme, a dělat to, co říkáme.

Dokonalost znamená splnění každého úkolu co nejspolehlivěji.

Jsme hrdi na naši práci, při které respektujeme firemní vlastnictví, rostoucí očekávání zákazníků a úsilí o postupné zlepšování ve všem, co děláme – včetně našeho myšlení, každodenní práce, každého výrobku a poskytované služby. Povedeme společnost k trvalé prosperitě, neustále se zlepšující odborné úrovni a kvalitě, která naše zákazníky vždy uspokojí a současně bude odolná proti výkyvům trhu.

Rozhodli jsme se řídit požadavky Pravidel chování aliance RBA (Responsible Business Alliance) a zavazujeme se k jejich podpoře a plnění a totéž žádáme od svých dodavatelů.

 

K naplnění stanovené politiky se zavazujeme neustále zlepšovat efektivitu integrovaného systému managementu. K tomu získáváme účast a úsilí všech zaměstnanců a dodavatelů, rozvíjíme neustále jejich schopnosti a dovednosti a svojí osobní angažovaností a trvalou aktivitou jim jdeme příkladem.

Kvalita není možností nebo luxusem.

Kvalita je odpovědností každého z nás.

Dodržování požadavků právních předpisů a jiných environmentálních požadavků, požadavků na produkt a požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  považujeme za základ pro kontinuální proces neustálého zlepšování a zavazujeme se k jejich plnění. Zavazujeme se k neustálému zlepšování integrovaného systému managementu, k zlepšování řízení a výkonnosti organizace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, k prevenci znečišťování, k prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví.

V odpadovém hospodářství budeme klást důraz na prevenci vzniku odpadů, minimalizaci vzniku nebezpečných odpadů a zásady zacházení s vybranými odpady.

  • Budeme snižovat spotřebu pohonných hmot.
  • Zavazujeme se plnit platná ustanovení všech obecně závazných právních předpisů a jiných závazků souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci a společenskou odpovědností.
  • Zaměříme se na snižování počtu incidentů BOZP.
  • Zahrneme problematiku incidentů jako kritérium hodnocení firemní kultury s cílem dosáhnout toho, aby každý zaměstnanec při výkonu své práce cítil osobní odpovědnost za prevenci před vznikem pracovních úrazů, nemocí z povolání nebo jiných mimořádných událostí.

Politiku integrovaného systému managementu budeme sdělovat všem osobám pracující pro nebo jménem organizace, řízeným organizací a dále osobám, které se s vědomím organizace pohybují na našich pracovištích nebo v našich prostorách a budeme ji uplatňovat i u dodavatelů produktů a služeb a externích zdrojů. Politiku integrovaného systému managementu budeme vhodnými způsoby stanovenými v dokumentaci sdělovat veřejnosti, orgánům veřejné moci a samosprávy a zákazníkům.


Kvalita, etika, péče o životní prostředí a bezpečnost a ochrana zdraví při práci musí být na prvním místě ve všem, co děláme.


V Plzni dne 20. 8. 2013

Roman Doubrava

RNDr. Vladimír Hobza


SÍDLO FIRMY

IRE-TEX PRAHA s.r.o.

Vltavínová 1334/3
Plzeň, 326 00, CZ

 

E-mail: obaly@iretex.cz
Tel. recepce:  +420 602 529 025

IČ: 25222414
DIČ: CZ25222414

Výše základního kapitálu: 100 000 Kč
Obchodní rejstřík: oddíl C, vložka 10071, KS Plzeň


ODDĚLENÍ

 

NÁKUPNÍ ODDĚLENÍ
Vedoucí nákupního oddělení: Dita Vacíková
Tel.: +420 727 900 617

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
Vedoucí obchodního oddělení: Michal Turoň
Tel.: +420 725 049 314

LOGISTIKA
Tel.: +420 602 123 067

FINANČNÍ ÚČTÁRNA
Vedoucí finanční účtárny: Jana Vokáčová
Tel.: +420 724 233 199

VÝROBNÍ A SKLADOVÉ PROVOZY

ZBŮCH
Plzeňská 437, 330 22 Zbůch

LÍNĚ
Na Vypichu 636, 330 21 Líně
Skladové areály

PARDUBICE
areál Logistika Park a.s., Průmyslová 387, 530 03 Pardubice

KUŘIM U BRNA
areál Kampos, Blanenská 355, 664 34 Kuřim