Vltavínová 1334/3, Plzeň, 32600, CZ

Politika integrovaného systému managementu

Pro náš úspěch je nezbytné, aby zákazník rozpoznal naši společnost a naše výrobky především podle kvality. Ručíme našim zákazníkům za spolehlivé dodávky kvalitních výrobků a služeb, které uspokojí jejich potřeby a tím zajišťují dlouhodobou prosperitu a růst na trhu. Neustále identifikujeme potřeby našich zákazníků a v návaznosti s tím zdokonalujeme naše výrobky a služby.

 

Zákazníci jsou středem všeho, co děláme.

Naši zaměstnanci a zákazníci jsou naší budoucností. Jako společnost usilujeme o dosažení maximálních výkonů ze strany zaměstnanců tím, že uspokojujeme jejich potřeby v nadstandardním rozsahu, je-li to ekonomicky možné. Každý zaměstnanec a dodavatel musí pracovat jako člen týmu a být zodpovědný vedení společnosti i svým spolupracovníkům za kvalitu své práce. Každý z našich procesů musí být promyšlený, jednoduchý, ale přesto vhodný, účinný a fungující.

 

Dlouhodobá perspektiva je důležitá pro náš úspěch. Budeme rozhodovat o dlouhodobých investicích na základě dosahování současných výsledků a plnění cílů. Vzali jsme na sebe zodpovědnost, že se staneme schopnými správci majetku firmy. Každý zaměstnanec má odpovědnost za podporu a ochranu majetku firmy IRE-TEX PRAHA s.r.o. Jsme odpovědni společnosti, ve které žijeme a pracujeme za životní prostředí a také za obraz naší firmy, který svou prací vytváříme. Je nutno stát za tím, v co věříme, a dělat to, co říkáme. Dokonalost znamená splnění každého úkolu co nejspolehlivěji.

 

Jsme hrdí na naši práci, při které respektujeme firemní vlastnictví, rostoucí očekávání zákazníků a úsilí o postupné zlepšování ve všem, co děláme - včetně našeho myšlení, každodenní práce, každého výrobku a poskytované služby. Povedeme společnost k trvalé prosperitě, neustále se zlepšující odborné úrovni a kvalitě, která naše zákazníky vždy uspokojí a současně bude odolná proti výkyvům trhu.

 

Rozhodli jsme se řídit požadavky Pravidel chování aliance RBA (Responsible Business Alliance) a zavazujeme se k jejich podpoře a plnění a totéž žádáme od svých dodavatelů.

 

Vrcholové vedení vytváří, zavádí a udržuje politiku kvality, která je vhodná pro účely a kontext organizace IRE-TEX PRAHA s.r.o. a podporuje její strategické zaměření. Dále poskytuje rámec pro stanovení cílů kvality, obsahuje závazek plnit příslušné požadavky a obsahuje závazek k neustálému zlepšování managementu kvality. K tomu získáváme účast a úsilí všech zaměstnanců a dodavatelů, rozvíjíme neustále jejich schopnosti a dovednosti a svojí osobní angažovaností a trvalou aktivitou jim jdeme příkladem. Kvalita není možností nebo luxusem. Kvalita je odpovědností každého z nás.

Politika kvality musí být dostupná relevantním zainteresovaným stranám a udržována jako dokumentovaná informace. Tato politika musí být především komunikována, chápána a aplikována v rámci organizace.

 

Vrcholové vedení musí vytvářet, implementovat a udržovat environmentální politiku, která je v rámci určeného rozsahu systému environmentálního managementu vhodná pro účely a kontext organizace včetně povahy, rozsahu a environmentálních dopadů jejích činností, produktů a služeb. Tato politika poskytuje rámec pro stanovování enviromentálních cílů. Obsahuje závazek k ochraně životního prostředí včetně prevence znečištění, k plnění závazných povinností a k neustálému zlepšování systému environmentálního managementu pro zvýšení environmentální výkonnosti.

V odpadovém hospodářství budeme klást důraz na prevenci vzniku odpadů, minimalizaci vzniku nebezpečných odpadů a zásady zacházení s vybranými odpady.

Budeme udržovat spotřebu pohonných hmot na přijatelné úrovni.

Environmentální politika musí být sdělována v rámci organizace, dostupná i zainteresovaným stranám (pokud je to vhodné) a udržována jako dokumentovaná informace.

 

Vrcholové vedení se zavazuje vytvářet, zavádět a udržovat politiku BOZP, která obsahuje závazek zajistit bezpečné a zdravé podmínky, týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví a je vhodná pro účely, velikost a kontext organizace a pro specifický charakter rizik v oblasti BOZP a příležitostí v oblasti BOZP. Politika BOZP poskytuje rámec pro stanovení cílů BOZP. Zavazujeme se k odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP. Tato politika obsahuje závazek k neustálému zlepšování systému managementu BOZP a závazek projednání s pracovníky a jejich zástupci. Zavazujeme se plnit platná ustanovení všech obecně závazných právních předpisů a jiných závazků souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci a společenskou odpovědností. Zaměříme se na snižování  a předcházení počtu  incidentů BOZP.

Zahrneme problematiku incidentů jako kritérium hodnocení firemní kultury s cílem dosáhnout toho, aby každý zaměstnanec při výkonu své práce cítil osobní odpovědnost za prevenci před vznikem pracovních úrazů, nemocí z povolání nebo jiných mimořádných událostí.

Politika BOZP musí být komunikována v rámci organizace, dostupná i zainteresovaným stranám (pokud je to vhodné) a přístupná jako dokumentovaná informace. Politika BOZP musí být relevantní a vhodná.

 

Dodržování požadavků právních předpisů a jiných environmentálních požadavků, požadavků na produkt a požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, považujeme za základ pro kontinuální proces neustálého zlepšování a zavazujeme se k jejich plnění.

 

Politiku integrovaného systému managementu budeme sdělovat všem osobám pracující pro nebo jménem organizace, řízeným organizacím a dále osobám, které se s vědomím organizace pohybují na našich pracovištích nebo v našich prostorách. Budeme ji uplatňovat u dodavatelů produktů a služeb i externích zdrojů. Politiku integrovaného systému managementu budeme vhodnými způsoby, stanovenými v dokumentaci, sdělovat veřejnosti, orgánům veřejné moci a samosprávy i zákazníkům.

 

Kvalita, etika, péče o životní prostředí a bezpečnost a ochrana zdraví při práci musí být na prvním místě ve všem, co děláme.

 

 

V Plzni dne 11. 2. 2020

 

RNDr. Vladimír Hobza

 

 

 

SÍDLO FIRMY

 

IRE-TEX PRAHA s.r.o.

Vltavínová 1334/3

Plzeň, 326 00, CZ

E-mail: obaly@iretex.cz

Tel. recepce:  +420 602 529 025

IČ: 25222414

DIČ: CZ25222414

 

Výše základního kapitálu: 100 000 Kč

Obchodní rejstřík: oddíl C, vložka 10071, KS Plzeň